تاریخ:
1390
مجری:
مسعود ربانی
کلیدواژه ها:
سلامت اداری، فساد اداری، فرایندهای سلامت اداری، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی توسعه سلامت اداری

این طرح مشتمل بر چهار مرحله اجرایی می باشد. در مرحله اول، ابتدا تعاریف و مفاهیم علمی سلامت اداری بررسی شده است. سپس، اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌ها، قوانین، ساختار، نظامات پیش‌بینی شده و اقدامات بعمل آمده در راستای توسعه سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اداری توسط دولت در سطح کشور و دیگر دستگاه‌ها بررسی شده است و بعد از آن به بررسی نهادهای ذیربط در توسعه سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اداری همچون ساختار اداری، نظامات، فرایندهای مدیریتی، اجرائی، پشتیبانی، قوانین، مقررات و برنامه‌های موجود در ارتباط با توسعه سلامت اداری در سطح وزارتخانه پرداخته شده است. در گام بعدی مجموعه اقدامات و گزارشات مرتبط با موضوعات و مصادیق سلامت اداری و مفاسد اداری و اقدامات قبلی در خصوص پیشگیری و مبارزه با آنها با رویکرد آسیب شناسی و پیشگیری در سطح وزارتخانه بررسی شده است. سپس، شاخصها و ابزارهای سنجش سلامت اداری تبیین گردید و برمبنای آن بخش های مختلف وزارتخانه ارزیابی شد و در نهایت عوامل و موانع، مشکلات و چالشهای فراروی وزارتخانه در امر توسعه سلامت اداری عنوان گردید. در مرحله دوم، مطالعات تطبیقی در سطح کشورهای مالزی، تانزانیا، کره‌جنوبی، هنگ کنگ، مصر و ترکیه صورت پذیرفت. شایان ذکر است در این مطالعات مواردی نظیر شناسایی نظامات توسعه سلامت اداری و نهادهای متولی و تاثیرگذار و بررسی جایگاه و تعاملات آنها با هم، مطالعه و بررسی برنامه ها و گزارش های مرتبط با توسعه سلامت اداری و بررسی مصادیق انحراف از سلامت اداری و تخلفات صورت گرفته، مطالعه و بررسی قوانین و ساختار نهاد های قانونی موجود در خصوص توسعه سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اداری، مطالعه و بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و مبارزه با زمینه های انحراف از سلامت اداری و تخلفات صورت گرفته شناسایی و بررسی مشکلات و چالش های فراروی نهاد های مسئول، شناسایی و بررسی ساز و کارهای مقابله و رفع مشکلات و چالش های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله سوم، در گام اول، سیاست های مدیریتی و اجرایی تدوین گردید. برای این منظور ابتدا نهاده های نظام جامع توسعه سلامت اداری تعیین شده و برمبنای اهداف و دستاوردهای هرنهاده مجموعه سیاست های مدیریتی و اجرایی تدوین شد. درگام دوم، براساس مفاهیم و مدل های برنامه ریزی استراتژیک، متدولوژی تدوین چشم انداز، راهبردها و اهداف نظام جامع توسعه سلامت اداری تدوین شده و در نهایت با بررسی شرایط فعلی (آنچه از سلامت اداری در این مجموعه ها جاری است) و شرایط مطلوب (آنچه باید باشد)، نسبت به ترسیم چشم انداز، ارزش ها، رسالت، اهداف و راهبردهای نظام توسعه سلامت اداری در وزارت بازرگانی و زیر حوزه های آن اقدام گردید. در گام سوم، ویژگی های نظام سلامت اداری از چهار دیدگاه انسانی، فرایندی، عملکردی و ساختاری متناسب با ارزش ها و باورهای سیستم توسعه سلامت اداری و با توجه به شاخص های اندازه گیری سطح سلامت اداری ارائه گردید. در گام چهارم، به طراحی فرایندهای نظام جامع توسعه سلامت اداری بر مبنای مدل طراحی فرایند بالا به پایین IDEF0 و چرخه بهبود مستمر دمینگ پرداخته شده است. براین اساس نظام جامع توسعه سلامت اداری به پنج بخش اصلی سیاست گذاری و تدوین اهداف کلان، تدوین برنامه های مبارزه با فساد و توسعه سلامت اداری، اجرای برنامه های توسعه سلامت اداری و برخورد با مفاسد اداری، ارزیابی وضعیت فساد و سلامت اداری و بازنگری نظام جامع توسعه سلامت اداری تقسیم شده و در هر بخش مجموعه فرایندهای اصلی و زیرفرایندها طراحی گردید. در گام پنجم، با بررسی ساختار نهادهای متولی توسعه سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در سطح وزارتخانه، پیشنهاداتی در زمینه بهبود ساختار نهادهای توسعه سلامت اداری ارائه شده است و براساس آن به بازنگری و تبیین نقش و جایگاه نهادهای مسئول، تعیین اهداف، ماموریت ها، تعاملات، ساختار سازمانی و ترکیب نیروی انسانی آنها پرداخته شده است. همچنین، در این گام ساختار کلی نهادهای مسئول توسعه سلامت اداری در سطح استان ها و موسسات تابعه و شیوه تعاملات آنها با یکدیگر ارائه شده است و نهایتا گام ششم، به بررسی و شناسایی سیستم های اطلاعاتی موردنیاز نظام جامع توسعه سلامت اداری براساس مدل برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی (BSP) اختصاص یافته است. در این گام سیستم های اطلاعاتی براساس ارتباطات بین اقلام اطلاعاتی و وظایف محوری نظام جامع توسعه سلامت اداری تعیین شده است. در مرحله چهارم، به منظور شناسایی و تدوین برنامه های عملیاتی نظام جامع توسعه سلامت اداری ابتدا مجموعه اهداف طرح-ریزی شده نظام جامع توسعه سلامت اداری براساس ماهیت و تعاملات داخلی در شش قالب اهداف طراحی نظام پاسخ گویی در قبال عملکرد سلامت اداری، اهداف اصلاحات اداری و ساماندهی نظام نظارتی، اهداف توسعه شفافیت اداری و اطلاع رسانی، اهداف مبارزه با مفاسد، اهداف توسعه مشارکت و نظارت مردمی و اهداف مطالعات و پژوهش دسته بندی گردید. سپس متناسب با هر هدف مجموعه اقدامات استراتژیک تدوین شد. درگام بعدی، هر اقدام اجرایی به یکی از سه دسته روش اجرایی، دستورالعمل و برنامه عملیاتی تخصیص می یابد که مجموعه روش های اجرایی و دستورالعمل های خود یک برنامه های عملیاتی تحت عنوان برنامه عملیاتی تدوین نظامنامه نظام جامع توسعه سلامت اداری را تشکیل خواهند داد و بدین ترتیب فهرست برنامه های عملیاتی مشخص تعیین می گردد. پس از مشخص شدن فهرست برنامه های عملیاتی، ساختار هر برنامه عملیاتی طراحی و تدوین گردید. ساختار هر برنامه عملیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات شناسنامه ای برنامه عملیاتی، هدف، دامنه کاربرد، بیان مساله، دستاوردها و نتایج، مسئول اجراء، مسئول نظارت، مدت زمان اجراء، شاخص های کلیدی، متدولوژی و روش اجراء، شرح تفصیلی مراحل اجراء، ساختار و ترکیب نیروی انسانی موردنیاز، زمان بندی اجراء و برآورد هزینه می باشد. درگام بعدی، مجموعه برنامه های عملیاتی نظام جامع توسعه سلامت اداری طراحی و تدوین می شود و در نهایت ارتباطات پیش نیازی بین برنامه های عملیاتی تعیین شده و طرح زمان بندی مراحل اجرایی برنامه های نظام جامع توسعه سلامت اداری در قالب نرم افزار کنترل پروژه (MSP) تدوین گردید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir