تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
علیرضا امینی, مریم لطفی پور
کلیدواژه ها:
آزادسازی تجارت خدمات / بهره وری کل عوامل / سرمایه انسانی / فناوری و کارایی

تجارت خدمات در سالهای اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه های اخیر، اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا ، با استفاده از دادههای دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، اثر آزادسازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به دستآمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری، تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزادسازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir