تاریخ:
آذر 1394
نویسنده:
مهدی مشکی میاوقی, اکبر دلیریان
کلیدواژه ها:
پایداری سود / رقابت بازار محصول / ساختارصنعت / شاخص هرفیندال ـ هیرشمن

هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابتپذیری صنعت و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده بهعنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش به روش دادههای ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، میتواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir