تاریخ:
آذر 1394
نویسنده:
همایون مافی, راضیه عبدالصمدی
کلیدواژه ها:
بانک گشاینده اعتبار اسنادی / تقلب ذی نفع / متقاضی اعتبار اسنادی / حقوق امریکا و یو سی پی

اعتبارات اسنادی یکی از رایج ترین روش های پرداخت قراردادهای بین‌المللی است؛ زیرا بیش‌ترین تضمین را برای طرفین معامله فراهم کرده و ریسک فراوان معاملات بین المللی - به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش - به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف، گشایندگان اعتبار باید تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی را انجام دهند و ایرادهای مربوط به قرارداد حقوقی پایه - یعنی قراردادی که اعبار اسنادی برای ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است - در مقابل ذی نفع این سند قابل استناد نیست. این نوشتار می کوشد به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازد که ذی نفع مرتکب تقلب شده و بانک گشاینده به دلیل مکنوم بودن تقلب، وجه آن را پرداخته است و یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخصی با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار است. به عبارت بهتر، تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار، موضوع مقاله حاضر است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir