تاریخ:
آذر 1394
نویسنده:
محسن صادقی, روح اله طاهری فرد
کلیدواژه ها:
علامت تجاری / کنوانسیون پاریس / حقوق مصرف کننده / صاحب علامت تجاری

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاهها و شرکتهای تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا میشود حمایتهای داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها دارد، تحقیقات انجامشده نشان میدهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعفهای بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاری و ضعف نهادهای حامی حقوق مصرفکننده. مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاهها و شرکتهای تجاری در داخل و در سطح بینالملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیشتر میکند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری میپردازد. حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که بهسختی میتوان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاری و مبنای دوم حمایت از مصرفکننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوءنیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند. همچنین، یک پرونده قضایی در رابطه با علائم تجاری که مشتمل بر رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر است نیز (با توجه به مبانی گفتهشده) بررسی میشود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir