تاریخ:
آبان 1394
نویسنده:
بهاره عریانی, زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
راهکار عملیاتی؛ توانمندسازی؛ شرکت‌های پخش

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکتهای پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکتهای پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکتهای پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکتهای استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکتها به شمار می رود. بدین روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را میتوان بهصورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه‌ای (بخشیدن شأن حرفه‌ای به آنان در سطح درون‌سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آن‌ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت‌های پخش به قوانین، دستورالعمل‌ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارایه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه‌های ذی‌نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکتهای پخش پیش بینی شود


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir