تاریخ:
آبان 1394
نویسنده:
محمد راستی
کلیدواژه ها:
تجارت خدمات/ خدمات گردشگری/ سازمان جهانی تجارت/ WTO

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت می‌پردازد. بدین منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در کشورهای مذکور، درجه تعهدات آزادسازی تجاری آن‌ها در بخش نامبرده را مورد شناسایی قرار می‌دهد. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور، سناریوهای متفاوتی که در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در ایران قرار خواهد داشت را مورد تحلیل قرار می‌دهد و بر اساس سناریوهای موجود پیش‌نویس جدول تعهدات پیشنهادی ایران در بخش مذکور ارائه می‌شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir