تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
زینب غلامی, احمد جعفری صمیمی
کلیدواژه ها:
جهانی‌شدن اقتصاد / پایداری زیست‌محیطی / کشورهای درحال‌توسعه / کشورهای توسعه‌یافته / داده‌های تابلویی

جهانی‌شدن و افزایش نگرانی‌های عمومی درباره پیامد‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین‌الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده‌های تابلویی به مقایسه اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی‌شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست‌محیطی FEEM به‌عنوان شاخص زیست‌محیطی استفاده می‌کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌‌دهد جهانی‌شدن اقتصاد بر پایداری زیست‌محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته اثر منفی و معناداری دارد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir