تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
محمدرحیم رمضانیان, فاطمه سلطانی
کلیدواژه ها:
همکاری / تعامل‌پذیری / روابط بین سازمانی / تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

همکاری شرکت‌های فعال در صنایع تولیدی به دلایل مختلف اجتناب ناپذیر است. اما این مشارکت همواره با توفیق لازم همراه نیست. یکی از مهمترین دلایل این امر عدم تعامل‌پذیری میان آنها است. تعامل‌پذیری در سطوح مختلف مطرح می‌شود و شامل شاخص‌های مختلفی است. در ابتدا تعامل‌پذیری بیشتر در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی مطرح بود اما امروزه از دیدگاه‌های سازمانی و مدیریتی هم مورد بحث است. در این پژوهش، مدلی برای سنجش تعامل‌پذیری ارائه شده که شامل چهار عامل تعامل‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تعامل‌پذیری سازمانی، تعامل‌پذیری فرهنگی و تعامل‌پذیری شبکه همکاری و 17 متغیر است. این مدل با استفاده از داده‌هایی از صنایع تولیدی فعال در استان قزوین و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با استفاده از نرم‌افزار لیزرل تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد تمام شاخص‌های شناسایی شده، رابطه معناداری با عوامل موردنظر دارند. همچنین، بعد از اصلاحات جزئی، مدل موردنظر تناسب خوبی با داده‌ها داشته و پایایی مدل با استفاده از روش پایایی ترکیبی محاسبه و نسبتاً خوب تشخیص داده شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir