تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
سمیه صادقی
کلیدواژه ها:
هم‌حرکتی ادوار تجاری/ یکپارچگی‌های تجاری و مالی/ تشابه ساختار اقتصادی/ سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی

در نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل، بحث هم‌حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه‌‌‌‌‌های تجارت منطقه‌‌‌‌ای کشور‌ها اهمیت دارد به‌‌‌‌طوری‌که‌ امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می‌آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر هم‌حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می‌دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم‌حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشور‌های عضو اکو می‌شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد. همچنین، تشابه سیاست‌های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می‌شوند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir