تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
حسین عباسی اسفنجانی, لطف‌اله فروزنده
کلیدواژه ها:
تجاری‌سازی / تحقیقات دانشگاهی / الگوی تجاری‌سازی / روش دلفی

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی انجام شد. روش این مطالعه با توجه به گزاره‌های تحقیق، از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه‌ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد اجرایی انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات، فعالیت‌ها و مراحل فرایند تجاری‌سازی شناسایی شده و نیز مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجاری‌سازی احصاء شدند. سپس، با بهره‌گیری از نظریه سه‌شاخگی (3c) هر کدام از مؤلفه‌ها براساس ویژگی‌هایشان در سه دسته عوامل زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری طبقه‌بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بُعد زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری و نیز مراحل فرایند تجاری‌سازی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، چارچوب مفهومی پیشنهادی با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته‌های این پژوهش، فرایند تجاری‌سازی در هشت مرحله شناسایی شده و در مورد 29 مؤلفه مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات با مقدار ضریب توافق کندال 804/0 بین صاحبنظران اجماع و اتفاق‌نظر حاصل شد. همچنین، بررسی نظرات خبرگان درباره عوامل سه‌گانه مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات با آزمون فریدمن، نشان داد عوامل زمینه‌ای با رتبه اول و عوامل محتوایی و ساختاری به‌ترتیب در رتبه‌‌های دوم و سوم اولویت‌بندی اعضای پانل قرار گرفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir