تاریخ:
1390
مجری:
مهدی فتح‌اله
کلیدواژه ها:
کاهش هزینه، قیمت تمام شده، بهره وری، رقابت پذیری، بهبود فضای کسب و کار

گزارش حاضر خروجی مرحله اول پروژه تدوین طرح جامع اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده است که با توجه به الزامات تولید و تجارت در کسب و کار امروزی به عنوان راهبردی برای توسعه و بهبود مزیت های رقابتی در سطوح مختلف کشور مطرح شده است. چراکه تحولات شدید اقتصادی، الزامات بازار، شدت رقابت و بسیاری مقوله های دیگر توجه به بهبود فضای کسب و کار، توسعه رقابت پذیری و ارتقای بهره وری را ضروری ساخته است. کاهش مستمر هزینه ها و دست یابی به قیمت تمام شده پایین تر محصولات و خدمات در بخش های مختلف جهت حصول به اهداف فوق الذکر، زمینه طرح و توسعه موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را فراهم ساخته است. در این میان کشور ما در جایگاهی است که باید ساختارهای اقتصادی، تولیدی و تجاری خود را بر اساس این راهبرد ساماندهی کرده تا زمینه توسعه تولید و تجارت در کشور فراهم گردد. بر این اساس در این گزارش به عنوان خروجی مرحله اول تدوین طرح جامع اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده، سعی گردیده زمینه تدوین برنامه ای جامع جهت محقق سازی اهداف نهضت در سطح ملی فراهم گردد. برای این منظور با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی و بدنبال بررسی مبانی نظری موضوع، زمینه طراحی و توسعه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر نهضت فراهم شده و متعاقبا نسبت به بررسی و ارزیابی نحوه اثرگذاری هر یک از مولفه ها در ارتباط با موضوع قیمت تمام شده از ابعاد و سطوح مختلف اقدام گردیده است. در این گزارش نشان داده شده است که توسعه مزیت های رقابتی مبتنی بر هزینه، مستلزم برنامه ریزی و مدیریت طیف وسیعی از مولفه های تاثیرگذار در سطوح بین المللی، ملی، حکومتی، دولتی، بخشی و بنگاهی است که می بایست مورد توجه قرار گیرند. برای این منظور بدنبال مروری اجمالی بر هر یک از مولفه ها، تلاش شده کلیدی ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده شناسایی گردد. بر این مبنا طی مراحل بعدی این طرح می توان نسبت به هدف گذاری دقیق تر و توسعه راهبردها و برنامه های عملیاتی مناسب در ارتباط با مولفه های تاثیرگذار بر نهضت اقدام نمود. در رویکرد تحقیقی این طرح ضمن بررسی ادبیات موضوع و نیز گزارشات و مستندات مرتبط، نسبت به بررسی تطبیقی تجربیات مشابه برخی کشورها و سازمان های بین المللی نیز اقدام شده است. متعاقبا تلاش شده ضمن بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و افراد خبره، زمینه ارزیابی و تحلیل مولفه های مدل توسعه یافته که به استناد مبانی نظری رقابت پذیری، بهبود فضای کسب و کار و بهره وری ارائه شده است، فراهم گردد. برگزاری جلسات متعدد مصاحبه، طراحی و توزیع پرسشنامه و نیز ارائه نتایج و خروجی های طرح به خبرگان جهت صحه گذاری یافته ها از جمله دیگر اقداماتی است که با هدف ارزیابی اعتبار و صحت اقدامات انجام شده در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir