تاریخ:
خرداد 1395
نویسنده:
وحید برادران, سید حمید محمدی
کلیدواژه ها:
ارزش افزوده صنعت / زیربخش‌های صنعت / داده‌های پانلی / معادلات همزمان / تورم / نرخ ارز واقعی

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آنها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری‌ها و امکان اثرگذاری قابل‌توجه این متغیر بر زیربخش‌های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه‌چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت می‌پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت‌های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی با استفاده از روابط سه‌گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده‌های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده‌های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیر‌های مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390 بررسی شده است. براساس نتایج بهدستآمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به‌ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن 073/0- است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir