تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
صمد نجفی مجد , بهروز قاسمی , سهیل سرمدسعیدی , خدیجه وجدی
کلیدواژه ها:
برنامه‌های تشویق صادرات / منابع مرتبط با صادرات / قابلیت‌های مرتبط با صادرات / استراتژی بازاریابی صادراتی / عملکرد صادراتی

با توجه به نقشی که صادرات در ایجاد فرصت اشتغال و تأمین ارز جهت واردات به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارد، حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی دارای اهمیت حیاتی می‌باشد. با توجه به پیچیدگی رقابت‌های فزاینده، دقت در تصیم‌گیری مطلوب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب در سطوح مختلف، ضرورت پیدا کرده که هدف این سیاست‌ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت‌ها یا تحریک آن‌ها برای شروع و ادامه فعالیت‌های صادراتی است. هدف این مطالعه تحلیل نحوه و میزان تأثیرگذاری برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران می‌باشد. برای این منظور از مدلی جهت بررسی تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی استفاده گردید که جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بین شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران توزیع و سپس با استفاده از فن آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از برنامه‌های تشویق صادرات به‌طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به‌طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر قابلیت‌های مرتبط با صادرات و اثر آن بر استراتژی بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارند. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه‌های تشویق صادرات ارائه شده که می‌تواند مورد استفاده سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir