تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی مالکیت فکری/ شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری/ مؤلفه‌های تأثیرگذار بر راهبردها / اداره امور مربوط به حقوق مالکیت فکری

ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و تأثیر آن بر حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه‌های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت‌ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می‌‌نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت‌های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش‌ها، مأموریتها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه‌ای که با ملاحظه مؤلفههای محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه‌های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیتیابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir