تاریخ:
شهريور 1394
نویسنده:
مرتضی ملکی مینباشزرگاه, محبوبه اسدزاده
کلیدواژه ها:
بازاریابی سیار/ ارزش ویژه نام تجاری/ تبلیغات از طریق پیام کوتاه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و ابعاد چهارگانه ارزش ویژه نام تجاری در نمایندگی‌های بیمه ملت مشهد انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با تخصیص متناسب، دو نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه‌گیری از این دو نمایندگی به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگیها انجام شده است. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه با همه چهار بعد ارزش ویژه نام تجاری به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir