تاریخ:
1398/09/04
نویسنده:
حسن حیدری
کلیدواژه ها:
دارایی سرمایه‌ای

بر اساس بند (ح) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز‌زدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه‌سازی، تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع سی‌درصد (30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور را به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص دهد. این اعتبارات علاوه بر سهم استان‌ها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی - استانی است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir