تاریخ:
1398/12/19
نویسنده:
ندا سميعي
کلیدواژه ها:
مرغ، گوشت، فرهنگ تغذیه، نوسان قیمت

تولید و مصرف گوشت مرغ در مقایسه با سایر انواع گوشت در کشور به چند دلیل عمده از قبیل تغییر فرهنگ تغذیه ای مردم، ارزان بودن نسبی گوشت مرغ در مقایسه با سایر انواع گوشت، دوره پرورش کوتاه، بازگشت سریع سرمایه در این صنعت، فضای مورد نیاز کمتر، افت کم لاشه پس از کشتار و ... با استقبال مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است. با این حال همواره نوسانات قیمتی مرغ و نظارت و کنترل آن از چالش های مهم این صنعت به شمار میرود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir