تاریخ:
1389
نویسنده:
بهمن برومند
کلیدواژه ها:
ارزیابی - وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارجی - زیرس‍اخ‍ت‍ه‍ا - خ‍دم‍ات‌ پ‍ش‍تیب‍انی ت‍ج‍اری

زیرساختها و خدمات پشتیبانی تجاری مناسب، نقش اساسی در عملکرد مؤثر یک نظام اقتصادی دارند. بدون زیرساختها و خدمات پشتیبانی تجاری مناسب، توسعه تجارت کشورهای جهان از جمله ایران، محقق نمی شود. رساله حاضر سعی بر آن دارد تا آثار و تبعات بهبود شاخص عملکرد خدمات پشتیبانی تجاری و زیرشاخص‌های شش گانه آن را بر توسعه تجارت، مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. به همین منظور از به‌ روزترین اطلاعات آماری قابل دسترس، داده‌های مقطعی سال 2010 برای 121 کشور منتخب از اقتصادهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و کمترین توسعه‌یافتگی و از دو مدل اقتصادسنجی "مارین باند" و "مدل جاذبه" با جرح و تعدیلاتی در آن دو مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که: 1) از برآورد صادرات، واردات و کل تجارت با متغیر توضیحی شاخص عملکرد خدمات پشتیبانی تجاری (LPI2010)، نتیجه می‌شود به ازای افزایش یک درصد در ارزش عددی شاخص خدمات پشتیبانی تجاری 121 اقتصاد منتخب از جمله ایران، صادرات به میزان 3.451 درصد، واردات به میزان 3.291 درصد و کل تجارت آن کشورها به میزان 3.291 درصد افزایش می‌یابد. و با بهبود ارزش عددی شاخص عملکرد خدمات پشتیبانی تجاری، افزایش در صادرات بیشتر از افزایش در واردات رخ می‌دهد. 2)از6 زیرشاخص خدمات پشتیبانی تجاری، بیشترین تاثیر و بیشترین اهمیت برای توسعه تجارت (صادرات و واردات توامان) به ترتیب: 1) میزان تحویل به موقع محموله‌ها با3.104، 2) ظرفیت و کیفیت خدمات پشتیبانی تجاری با 3.005 ، 3) سهولت انجام حمل‌ و نقل با قیمت رقابتی با 2.605 ، 4) زیرساختهای تجارت و حمل‌و نقل با 2.376 ، 5) امکان ردیابی یا ردگیری محموله‌ها با 2.370 ، و 6) کارآمدی فرایند ترخیص گمرکی با 2.094 بوده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir