تاریخ:
1389
نویسنده:
شبنم رضاپور بهنق
کلیدواژه ها:
طراحی ش‍ب‍ک‍ه‌ - زن‍جیره‌ ت‍امین‌ - م‍حیط رق‍اب‍تی - هزینه تولید - رقابت استاتیک - رقابت دینامیک

در این رساله هدف ما اینست که تاثیرات محیط رقابتی را در طراحی شبکه زنجیره های تامین بررسی کنیم. ما در این رساله بدنبال این هستیم که بتوانیم رقابت های مختلفی را که در بازارهای رقابتی دنیای امروز وجود دارد بنحوی در مرحله طراحی شبکه زنجیره دخیل کرده و در نظر بگیریم. تا بحال کارهای فراوانی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین در ادبیات انجام شده است ولی در همگی این کارها فرض بر این بوده است که این زنجیره در آینده انحصار بازار را در اختیار خواهد داشت. لذا با اطمینان از درآمد آتی زنجیره، همواره بدنبال کمینه کردن هزینه های تولید و عرضه محصولات در طول زنجیره بوده اند. فرضی که در بازارهای رقابتی دنیای امروز بسیار غیر واقعی است. در بازارهای امروزی رقبای فراوانی برای کمپانی ها و زنجیره های تازه وارد وجود دارد لذا مسلما زنجیره جدید قادر به تصاحب کل تقاضا و در نتیجه درآمد بازار ها نخواهد بود. در چنین شرایطی یافتن روشی برای پیش بینی درآمد آتی زنجیره و قیاس آن با هزینه های مربوط به استقرار تسهیلات برای تصمیم گیری بهینه در مورد ساختار شبکه زنجیره ضروری بنظر می‌رسد. لذا در این رساله در ابتدا به بررسی انواع مختلف رقابت هائی پرداخته ایم که امروزه در بازارها وجود دارد. با مطالعه ادبیات کارهای انجام شده در حوزه رقابت، می توان متوجه شد که سه نوع رقابت در بازارهای رقابتی در نظر گرفته می شود: رقابت استاتیک؛ رقابت دینامیک؛ و در آخر رقابت استکلبرگ. البته باید توجه داشت که نوع رقابت بررسی شده بستگی کامل به محصول و مشخصات رقابتی بازارها دارد که مشخصه رقابتی بازارها می تواند قیمت، سطح سرویس، مسافت، کیفیت و اندازه تسهیلات و غیره باشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir