تاریخ:
-
سخنران:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
تحولات فناورانه، رشد اقتصادی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir