تاریخ:
شهريور 1400
نویسنده:
میرعبداله حسینی
کلیدواژه ها:
توسعه ‌درون‌زای صنعتی؛ سرمایه ‌انسانی؛ زیرساخت‌ها؛ نهادها؛ کارآفرینی؛ کشورهای منتخب ‌و ایران

در چند دهه اخیر پژوهشگران بسیاری به شناسایی‌و چگونگی تاثیر عوامل‌و نیروهای محرک توسعه درون‌زا پرداخته‌اند؛ موضوعی که تاکنون چالش‌برانگیز است. کاستی رهیافت‌های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی کشورها به توسعه درون‌زا آشکار است. این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی‌هاو شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون‌زای صنعتی در پی تدوین الگوی "توسعه ‌درون‌زای صنعتی کشورهای منتخب‌و ایران"، است. با شناسایی این دستور کار، پس از ارایه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون‌زا به عنوان متغیر وابسته، و شناسایی عوامل و نیروهای محرک آن به عنوان متغیرهای مستقل به روش مطالعه اسنادی، متغیرهای آشکار انتخاب، و از طریق اندازه‌گیری روابط ‌سببی، ضریب اهمیت اثرگذاری عوامل می‌پردازد. محور کلیدی مقاله، توسعه درون‌زای صنعتی‌و متغیرهای تبیین‌کننده آن است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می‌شود. نتایج پژوهش گویای آن است که بر اساس مقادیر شاخص‌های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه‌های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت‌هاو ساختار بازار/ صنعتی داخلی‌و خارجی)؛ عوامل درون‌زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری؛ و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون‌زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می‌کنند


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir