تاریخ:
1400/07/18
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
بنگاههای کوچک و متوسط، زنجیره ارزش جهانی

واضح است که هرگونه مشارکت سودمند کشورهای درحالتوسعه در زنجیره ارزش جهانی در گروی اقدامات بهبوددهنده سطح فناوری آنها خصوصا اقداماتی از قبیل افرایش مخارج تحقیق و توسعه، بهبود فرایند یادگیری در حین انجام کار و بالاخره جذب فناوری از بنگاههای خارجی است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir