تاریخ:
1400
مجری:
افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
نظام توزیع- سند- واحدهای مدرن توزیع- شبکه توزیع- فروشگاه های زنجیره ای-فروشگاههای تخفیفی-شرکت های پخش-واحد صنفی- واحدهای فرانچایزی- فروشگاههای آنلاین

1- بخش توزیع یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است که نه تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌های اقتصادی، بلکه به واسطه سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. اهمیت این بخش طی دهه 1390 بیشتر شده است؛ چراکه طی این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی در حالی از 19.1 به 20.9 درصد افزایش یافته است که متوسط رشد سالنه ارزش افزوده آن به شدت کاهنده بوده است. معنای دیگر این امر، افزایش فشار هزینه خدمات توزیعی بر سایر بخش هاست. 2- بخش توزیع نه تنها به لحاظ »اقتصادی، بلکه به لحاظ »اجتماعی» نیز بخش استراتژیک است. در حال حاضر حدود 23 درصد شاغلین کشور در بخش توزیع قرار دارند. این امر بدان معناست که بخش توزیع از ظرفیت بالایی در تأمین اهداف اجتماعی (اشتغال زایی) برخوردار است و در صورت مواجهه با چالش، به سرعت نمود آن در رابطه با نیروی انسانی شاغل ظاهر می گردد. 3- مسائل استراتژیک بخش توزیع ایران با ترکیب نتایج بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از اجزای مختلف توزیع و با استناد به روش برایسون در استخراج مسائل استراتژیک و عوامل تاثیرگذار بر آن استخراج شده است. این مسائل مبین اشکالات عملکردی بخش توزیع در مسیر تامین سه هدف اقتصادی؛ اجتماعی و تنظیمی است. اجزای زیرمجموعه هر یک از این سه حوزه هدف، به عنوان مهمترین مسائل چالش برانگیز از منظر عملکرد بخش توزیع کشور و ضرورت‌های بازاندیشی سیاستی در آن به شرح زیر مورد توافق خبرگان قرار گرفته است: الف. مسائل استراتژیک از منظر اهداف اقتصادی : 1 )کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور؛ 2) افزایش فشار هزینه‌های خدمات توزیعی بر سایر بخش‌های اقتصادی ب. مسائل استراتژیک از منظر اهداف اجتماعی: 1) تضییع حقوق مصرف کنندگان؛ 2) کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی؛ 3) افزایش هزینه‌های جنبی خدمات توزیع در کشور ج. مسائل استراتژیک از منظر اهدف تنظیمی: 1) هزینه بالای سیاست‌های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد؛ 2) هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع به تناسب مسائل استراتژیک احصا شده، 18 رکن سیاستی ذیل 6 بسته سیاستی به صورت زیر احصا گردید: بسته سیاستی 1 -افزایش بهره مندی از صرفه‌های مقیاس و تجمع در شبکه توزیع رکن 1 :گسترش عمده فروشی‌های زنجیره ای رکن 2 :سازماندهی بخش خرد صنفی در قالب شبکه و ساختارهای جمعی رکن 3 :افزایش یکپارچگی در امور لجستیکی بسته سیاستی 2 -ارتقای سهم بهر ه وری از رشد ارزش افزوده توزیع رکن 4:ارتقای نظام استانداردهای توزیعی در واحدهای فعال رکن 5:ارتقای جایگاه تحقیق و توزیع و کاربرد ابزارهای نوین در بخش توزیع رکن 6:توسعه شایستگی‌های حرفه ای نیروی انسانی بسته سیاستی 3- تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع بازار رکن 7:توسعه کانونهای یکپارچه سازی زنجیره تامین و توزیع محصولات کشاورزی رکن 8:تقویت حلقه‌های ارزش در زنجیره خدمات توزیع کالاها رکن 9:افزایش انگیزه پاسخگویی در واحدهای توزیعی بسته سیاستی 4- تقویت همکاریهای اقتصادی میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی رکن 10:افزایش نظام مندی در ساختار بازار واحدهای سنتی رکن 11:تقویت زیرساختهای همکاری واحدهای سنتی و مدرن رکن 12:بخش بندی تقاضای مقابل واحدهای سنتی و مدرن بسته سیاستی 5- شفاف و روان سازی جریانات توزیعی رکن 13:سازماندهی سازوکارهای بازاری رکن 14:شفاف سازی اطلاعات کالاها و بازیگران توزیعی رکن 15:بازمهندسی نظام صدور مجوزهای حوزه توزیع بسته سیاستی6- روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار با تاکید بر نقش نهادهای غیردولتی رکن 16:افزایش اتکا بر الگوی خودتنظیمی در بازار رکن 17:تقویت جایگاه مصرف کنندگان در امور نظارت بر بازار رکن 18:افزایش اثرات تحذیری ارتکاب جرم در بازار


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir