تاریخ:
1401
مجری:
میثم بشیری, محمد راستی, مصطفی محمدی, الهام پیروز, مجيد جليلي, سميه نعمت الهي, احمد تشکینی, افسانه شفیعی, محمد رضایی‌پور, حامد عادلي نيک, میترا رحمانی, سمیرا گلکاران مقدم, محسن کشاورز, سيدعلي تقوي, قاسم خرمي , فریباسادات میرسلطانی, مهدی محرمی, بهروز دینی, مريم منصوري, فرهاد صفدري, طيبه رهنمون پيروج
کلیدواژه ها:
آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، مکان‌یابی صنعتی

شناسایی پتانسیل‌های بالقوه صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک استان- شهرستان و یا شناسایی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری مناطق مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین و در ادامه تعریف پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی تولید و تجارت به تفکیک استان- شهرستان دلیل اصلی تدوین پیشنهادیه با عنوان «شناسایی طرح‏های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی- شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین» است. بر این اساس بررسی و تحلیل مبانی نظری آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تحلیل تجارت کشورهای منتخب در 2 گام نخست تعریف شده است. در ادامه شناسایی وتحلیل وضع موجود ساختار و سازمان فضایی بخش صنعت، معدن و تجارت استان‏-شهرستان به عنوان گام سوم طرح تعریف و انجام شد. در گام چهارم مبتنی بر اسناد مصوب آمایش سرزمین و نظرسنجی و راستی آزمایی از خبرگان و ذی‌نفعان استان ها، وضع مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری استان-شهرستان‌های کشور ترسیم شد. در ادامه نیاز است به بعد سوم آمایش سرزمین یعنی مشخص نمودن نوع اشتغال و فعالیت انسان در مناطق پرداخته شود. در این بخش بر اساس روند یک دهه اخیر تعداد جمعیت، سطح مشارکت، نرخ بیکاری، جمعیت شهرستان‌های کشور تا افق 5 ساله پیش‌بینی و بر اساس آمار سوابق نوع اشتغال مناطق(کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) هدفگذاری اشتغال و تعداد شغل بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها طی 4 سال آتی با هدف توسعه متوازن و متناسب با ملاحظات آمایش سرزمین مشخص شد. در گام هفتم پروژه های نیمه تمام، راکد صنعتی و معدنی، واحدهای زیر ظرفیت، پروژهای ایجادی و زیرساختی با هدف نیل به اهداف اشتغال شهرستان ها شناسایی و طی کارگروه استانی، راستی آزمایی و صحه‌گذاری شد. در گام هشتم اسناد شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی و شهرستانی تدوین شد. در گام نهم شهرستان های کشور بر اساس شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین مصوبات قانونی منطقه بندی شد. در گام دهم و نهایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت، معدن و تجارت مناطق طراحی و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir