تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
محمدرضا رفعتی
کلیدواژه ها:
اقتصاد، نماگر، مقاومت

در این مقاله سعی شده از با بهره گرفتن از ابزار آمار توصیفی، شناسنامه ای کمی و قابل سنجش از سطح مقاومت ساختارهای اقتصادی کشور ارائه شود. در این راستا از مجموعهای از نماگرهای اقتصادی رصد و فاصله آنها با مقدار مطلوب تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی است که اکثر نماگرهای اقتصادی از مقدار مطلوب فاصله زیادی دارند و بدین لحاظ در حال حاضر اقتصاد کشور از درجه استحکام پایینی در مقابل تکانه های داخلی و خارجی برخوردار است


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir