تاریخ:
1393/10/14
نویسنده:
احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
تورم، سیاست پولی، انضباط مالی

مقاله حاضر با هدف تدوین بسته سیاستی کنترل تورم به بررسی نظری، تحلیل حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران، بررسی تجربه کشور ترکیه درکنترل تورم پرداخته است. نتایج نشان میدهد رشد نقدینگی و عدم انضباط پولی مهمترین مصادیق تورم ناشی از افزایش تقاضا، افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی (شامل نرخ ارز، تعرفه، تورم کشورهای طرف معامله) و دستمزد مهمترین مصادیق تورم ناشی از افزایش هزینه و تک محصولی بودن، وابستگی درآمدهای دولت به نفت، کششپذیری پایین تولید و ... نیز از مصادیق تورم ساختاری ایران است. براین اساس کنترل تورم در اقتصاد ایران مستلزم تدوین برنامه جامع و هماهنگ بهمنظور کنترل تورم است. مجموعه سیاستهای هماهنگ پولی، مالی، ارزی، تجاری و طرف عرضه اقتصاد که در قالب بسته سیاستی باید به مرحله اجرا گذاشته شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir