تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
بهاره عریانی
کلیدواژه ها:
صنعت خودرو، توان داخلی، اقتصاد مقاومتی

نتایج، بهرغم سهم پایین سرمایهگذاری در این صنعت، بهلحاظ ارزش افزوده و اشتغال صنعتی در جایگاه سوم قرار دارد ک مبین جایگاه استراتژیک آن است. بررسی وضعیت تولید خودرو طی دورة زمانی 1392ـ1386 نشان از آسیبپذیری بالای این صنعت از تکانههای داخلی و خارجی و عدم استفادة حداکثری از ظرفیتهای موجود دارد. طی همین دوره، تراز تجاری نیز همواره با کسری مواجه بوده است که افزایش وابستگی به خارج و خروج ارز را موجب شده است. وجود ساختار انحصاری، درصد بالای تصدیگری دولت، شیوة قیمتگذاری دستوری، نبود شرایط منصفانه در انعقاد قرارداد سرمایهگذاری مشترک، نبود ارتباط موثر صنعت و دانشگاه، ضعف خودروسازان در فناوری‌های طراحی، ساخت و توسعة محصول، نبود توجه به واحدهای تحقیق و توسعه، عقبماندگی تکنولوژیک در استفاده از سوختهای جایگزین، تشدید تحدیدهای بیرونی و کمبود نقدینگی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت بهشمار میروند. بررسی سیاستهای حمایتی کشورهای چین و برزیل نشان از حمایت همزمان تولید داخل و جذب سرمایهگذاران خارجی دارد که سیاستهای خارجی آنها عمدتاً با الزام خودروسازان خارجی به رعایت داخلیسازی تولیدات، انتقال فناوری و عدم فسخ یکطرفة قراردادها تدوین شده است. با توجه به مشکلات موجود در صنعت خودروی ایران و سیاستهای حمایتی کشورهای منتخب موارد زیر توصیه میشود: تدوین نقشة راه اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو، الزام شرکتهای خودروساز به تخصیص بخشی از درآمدهای خود به فعالیتهای تحقیق و توسعه و جذب فناوریهای نوین، پیونددهی صنعت خودرو و دانشگاه، بازنگری در دستورالعملهای بانک مرکزی، شرایط گشایش السی، شرایط دریافت مالیات بر ارزش افزوده از قعطهسازان و خودروسازان، انجام حمایتهای هدفمند از سوی دولت و بازمهندسی صنایع خودروسازی با طراحی سازوکارهای دانشبنیان مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی میباشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir