تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
بهاره عریانی, احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
اقتصاد مقاومتی ـ مقاوم‌سازی ـ‌ اقتصاد ایران

هدف اصلی مقاله تببین دلایل آسیبپذیری اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت برونرفت از آن میباشد. برای این منظور با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، ابعاد ناظر بر آسیبپذیری اقتصاد در دو بُعد تقاضای بیثبات بازار و آسیبپذیری بخش عرضه بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد بخش عمدهای از آسیبپذیری اقتصاد (عدم امکان اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی) ریشه در مشکلات ساختاری دارد که در اقتصاد ایران نهادینه شده است. از جملة این مشکلات ساختاری میتوان به ساختار انعطافناپذیر عرضه (ساختار وابسته به واردات، ساختار غیررقابتی و پایین بودن بهرهوری ) و فضای بیثبات کسبوکار (تأثیرپذیری از تکانههای نفتی و قیمتهای جهانی و تحریمها) اشاره کرد. مهمترین راهکارهای اصلاح ساختاری در کشور شامل: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق مقاوم‌سازی اقتصاد با نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای مردمی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از طریق مدیریت سیستم مالیات؛ اتخاذ تدابیر لازم جهت تسهیل ورود مواد اولیة مورد نیاز تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیتهای بورس در تأمین مالی شرکتها؛ برنامهریزی در راستای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی با انتشار اوراق مشارکت از طریق موسسات اقتصادی و تجاری خصوصی؛ انجام مبادلات تجاری با واحد پول شرکای تجاری (تسویة ریال با واحد پول کشورهای طرف تجاری) و ارتقای کارآمدی و اثربخشی نهادهای عمومی و بهبود بهرهوری میباشد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir