تاریخ:
1393/11/29
نویسنده:
بهاره عریانی, افسانه شفیعی
کلیدواژه ها:
تحریم، تورم، سرمایه‌گذاری، سود خالص، شهرداری

این مقاله به بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر عملکرد شهرداری تهران (در دو حوزة سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و همچنین عملکرد تراز مالی) طی دوره 1393:06ـ1389:03 با ملاحظه شرایط اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. در انجام محاسبات ابتدا تحریم‌های اقتصادی بر حسب شاخص بی‌ثباتی اقتصادی و با استفاده از الگوی GARCH کمّی‌سازی شد. سپس تاثیر شاخص برآورد شده در کنار تورم بر متغیرهای مذکور آزمون گردید. نتایج برآوردها نشان داد تاثیرپذیری عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین سود خالص در تراز مالی شهرداری به‌میزان زیادی تحت تاثیر تورم قرار دارد و تحریم‌ها تاثیر مستقیمی را از کانال بی‌ثباتی اقتصادی بر این دو متغیر وارد نساخته است. با این توصیف، به‌خوبی مشخص می‌گردد که به‌منظور به حداقل رسانیدن آسیب‌پذیری این نهاد از تکانه‌های اقتصادی در فضای اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی)، می‌باید در وهله نخست انضباط هزینه‌ای مبنای کار قرار گیرد و از سوی دیگر به ایجاد روندی پایدار در درآمدهای این نهاد به‌منظور حفظ قدرت خرید در شهرداری اندیشیده شود.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir