تاریخ:
1400/08/23
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
اقتصادی، رسد اقتصادی، ارتباطات، صنعت

باتوجه به رشد کند و بطئی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر و در راستای افزایش رشد اقتصادی، برخی سوالات جدی بدین شرح قابل طرح است: .1 کدامیک از زیربخشهای اقتصادی پیشران رشد اقتصادی ایران میباشند؟ .2 بخش صنعت دارای بیشترین پیوندها و ارتباطات با کدامیک از بخشهای اقتصادی است؟ .3 با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحرک بخش صنعت نیازمند تحرک کدام بخشها ( و چه پیش نیازهایی) است؟


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir