تاریخ:
1390
نویسنده:
محمدرحیم اسفیدانی
کلیدواژه ها:
بازاریابی ، تصمیم گیری، مدیریت،مشتری شناسی ،مدیریت،موفقیت در کسب و کار


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir