تاریخ:
1391
نویسنده:
رضا منفردی
کلیدواژه ها:
م واد نانو ساختار، صنعت و تجارت، نانوتکنولوژی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir