تاریخ:
1394/03/24
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
تجارت، اقتصاد، صنعت ، ژاپن ، فناوری بالا

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با بیان اینکه اگرچه شناسایی صنایع مستعد و قابل رشد مشکل است، اما اقتصاددانان و سیاستگذاران ژاپنی در طول شصت سال گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی ژاپن به تناسب شرایط زمانی هر دوره بر صنایع سبک، سنگین و صنایع با فناوری بالا هدف گذاری و تمرکز کردند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir