تاریخ:
-
سخنران:
محمدرضا عابدین مقانکی
کلیدواژه ها:
توان، مقاومت، واردات، صنعتی، ایران، عمده


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir