تاریخ:
1394/06/08
نویسنده:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
کلیدواژه ها:
بازار جهانی، انرژی، سرمایه گذاری، بخش نفت و گاز


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir