تاریخ:
اسفند 1394
نویسنده:
هدیه وجدانی طهرانی, احمد تشکینی
کلیدواژه ها:
پیش‌بینی، رشد اقتصادی، ارزش افزوده، دستمزدها، تورم

با عنایت به پیش‌بینی تورم حدود 10 درصدی در سال 1395 در این گزارش پیشنهاد شده دستمزدها در این سال حدود 10 درصد افزایش یابد. گفتنی است بدلیل سهم 9 درصدی دستمزد از هزینه بنگاه های صنعتی، افزایش 10 درصدی دستمزد در این سال به طور متوسط 9/0 درصد هزینه‌‌های بخش صنعت (از محل رشد دستمزد) را افزایش خواهد داد. این میزان افزایش در صنایع کاربر بیشتر بوده و در صنایع سرمایه‌بر کمتر خواهد بود. مقایسه روند تورم با رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشانگر رابطه معکوس بین این دو متغیر است (طی دوره 93-1368 ضریب همبستگی تورم و رشد اقتصادی 0.53- و ضریب همبستگی تورم و رشد ارزش افزوده صنعت 0.55- می‌‌باشد). لذا بنظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران کنترل و کاهش تورم عاملی در جهت تشدید رکود و یا مانعی پیش ‌روی خروج از رکود نباشد. شایان توجه آنکه افزایش تورم طی سال‌‌های اخیر منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و بروز رکود طرف تقاضا شده است. در چنین شرایطی افزایش هزینه ‌های تولید، فروش محصولات صنعتی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد .


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir