تاریخ:
شهريور 1395
نویسنده:
امین مالکی
کلیدواژه ها:
تغییرات فصلی، تغییرات سالانه، درجه توسعه یافتگی و سطح تکنولوژی

1- کاهش ارزش تجارت خارجی علی رغم رشد صادرات: ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه 1395 بالغ بر 8/8 میلیارد دلار بوده که نسبت به فصل بهار 1394 افزایش 7/4درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که ارزش واردات کشور )معادل 9 میلیارد دلار( در مدت مشابه، کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. 2-بهبود تراز تجاری: در روند تاریخی تجارت خارجی کشور تنها یک » فصل طلایی« ، وجود دارد که در آن مجموع صادرات کالایی و پتروشیمی از واردات کشور پیشی می‌گیرد و آن پاییز 1394 است. بهار 1395 از منظر تراز تجاری نزدیکترین نقطه به پاییز 1394 است. میزان اختلاف صادرات غیرنفتی و واردات دراین فصل به کمترین میزان خود رسیده به گونهای که در آن، کسری تراز تجاری واقعی )بدون میعانات( 219 زمانی نمود پیدا می‌کند 3-نقش پر رنگ میعانات گازی در بهبود تراز تجاری: در فصل بهار 1395 مازاد تراز تجاری کشور 5/1 میلیارد دلار بوده که به پشتوانه صادرات میعانات گازی بالغ بر 7/1 میلیارد دلارمحقق شده است؛ در صورت عدم لحاظ صادرات میعانات گازی در صادرات، این مازاد به کسری 219 میلیون دلار تبدیل می شود. 4- بررسی صادرات غیرنفتی در بهار 95 نسبت به بهار 94 به تفکیک بخش ها حاکی از آن است که بخش کشاورزی با کاهش 13/5 درصد و بخش های معدن (222 درصد) و صنعت( 6/4 درصد) با افزایش صادرات مواجه بوده اند.....


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir