تاریخ:
1395/12/15
نویسنده:
رضا اشرف‌سمنانی
کلیدواژه ها:
رقابت‌پذیری معدن صنایع معدنی برنامه ششم

بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت 9.3 و معدن 8.8 درصد پیش‌بینی شده است. بخشی از این رشد، از محل افزایش ‌رقابت‌پذیری پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد بهره‌وری برای بخش صنعت و معدن به ترتیب 4.5 و 2.7 درصد ‌است. بدین ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به‌واسطه بهره‌وری و به‌کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir