تاریخ:
مرداد 1398
نویسنده:
میرعبداله حسینی
کلیدواژه ها:
جغرافیای صنعت غذا، تراکم جغرافیایی، ساختار بازار، شاخص EGI، شاخص HHI، کشورهای منتخب جهان، ایران

چگونگی توزیع فضایی‌و پراکندگی جغرافیایی فعالیت‌های تولیدی‌و استقرار واحدها و بنگاه‌های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان‌یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم‌گیری‌ها، ساختار بازار است. در این رابطه، تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه‌های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می‌باشد. هدف مقاله حاضر، توزیع فضایی‌و اندازه‌گیری ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذا و تحلیل عوامل موجد تمرکز و تراکم جغرافیایی صنعت غذا در بین کشورهای تولیدکننده اصلی جهان با استفاده از شاخص‌های الیسر-گلیسر (EGI)، هرفیندال-هیرشمن (HHI) و الگوی اقتصادسنجی برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد صنعت غذا بالاترین پراکندگی جغرافیایی‌و کمترین تمرکز جغرافیایی در مقیاس جهانی دارد، اما ساختار بازار جهانی صنعت غذا دارای انحصار چندجانبه متمایل به باز است. عوامل‌و مولفه‌های کلیدی شامل مزیت‌ها‌و امتیازهای طبیعی ناشی از وفور موجودی عوامل، آثار سرریزها و اثرات داخلی‌و خارجی تقاضاو دسترسی به بازار از مهم‌ترین دلایل و عوامل موجد تراکم جغرافیایی در صنعت غذای جهان محسوب می‌شوند.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir