تاریخ:
دي 1399
نویسنده:
میرعبداله حسینی
کلیدواژه ها:
لجستیک (پشتیبانی) تجاری، شاخص عملکرد پشتیبانی، زنجیره‌های تامین، زیرساخت‌ها، ایران

هدف از نگارش مقاله ارزیابی عملکرد محیط پشتیبانی تجاری (LPI) ایران در منطقه و جهان در یک دهه اخیر است. عملکرد LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای ارزیابی عملکرد LPI ایران از معیار گزارش دو سالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران‌و مولفه‌های شش‌گانه آن را برای مقاطع دو سالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده‌ و اهم راه‌کارهای بهبود آن را ارایه می‌نماید. نتایج‌ پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف ارزیابی می‌شود؛ در واقع در حالی‌که از 2007 تا 2012 از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به‌طور معنی‌دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس‌بندی شاخص عملکرد لجستیک در 5 درجه‌و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در 4 گروه نامطلوب، جزئی، هماهنگ، و مطلوب، نتیجه می‌شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزئی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی‌ثبات و شکننده‌ است و بیم‌ آن می‌رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه‌یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت ‌و زیرساخت‌ها، با باز تخصیص بهینه در مولفه‌ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir