تاریخ:
1400/02/05
نویسنده:
زهرا آقاجانی
کلیدواژه ها:
کرونا، ویروس، کسب وکار

همچنان که شیوع کرونا اکثر کسب وکارها را با چالش مواجه کرده است، مراکز خرید تجاری نیز از این آسیبها مصون نمانده اند. این مراکز که زمانی یکی از مهمترین مراکز تفریح و خرید برای مردم در سرتاسر جهان بودند، اکنون به دلیل خطر ناشی از انتشار و تجمع متراکم افراد در این مراکز، با مشکلات فراوانی مواجه شده اند. با آغاز شیوع ویروس کرونا، اغلب مراکز خرید در کشورهای جهان به دلیل قرارگیری در فهرست کسب و کارهای پرخطر، ناچار به تعطیلی شدند. پس از بازگشایی ها نیز مراجعه مشتریان به این مراکز به دلیل نگرانیهای ناشی از احتمال ابتال به ویروس، به شدت کاهش یافته است. مجموعه این موارد موجب شده مراکز خرید نه تنها دچار ضررهای هنگفت شوند، بلکه آینده کسب وکار این مراکز نیز در هالهای از ابهام فرو رفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir