تاریخ:
آبان 1400
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
نظام توزیع، کالا، استراتژی، تولید ناخالص داخلی، خدمات توزیعی

بخــش توزیــع ایران یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه نــه تنهــا بــه لحــاظ کارکــرد اقتصــادی و تاثیــر بــر ســایر بخش‌هـای اقتصـادی، بلکـه بـه واسـطه سـهم بـالا از تولیـد ناخالـص داخلـی نیـز از جایـگاه اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. اهمیـت ایـن بخـش طـی دهـه 1390 بیشـتر شـده اسـت؛ چرا کـه طـی ایـن دوره سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلــی از 1/19 بــه 9/20درصــد افزایــش یافتــه اســت امــا متوســط رشــد ســالانه ارزش افــزوده آن بــه شــدت کاهش یافته است. معنــای دیگــر ایــن امــر، افزایــش فشــار هزینــه خدمــات توزیعــی بــر ســایر بخش‌هاســت. در ایــن ارتبـاط مقایسـه آمـار رشـد ارزش افـزوده و رشـد قیمـت نیـز بـه خوبـی مبیـن شـکاف عمیـق میـان ایـن دو متغیـر اسـت. بنابر اهمیت موضوع و ضرورت ارائه استراتژی سیاستی و راهکار در رابطه با مشکلات این بخش، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گزارشی با عنوان " سند تحول نظام توزیع کالا در ایران" منتشر کرده است. در مجموع با آسیب‌شناســی صــورت گرفته از اجـزای مختلـف بخش توزیـع، استراتژیهای ذیل از منظـر بازاندیشـی سیاسـتی، مـورد توافـق خبـرگان قـرار گرفتـه اسـت:


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir