تاریخ:
مرداد 1401
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
مرکز تعالی، الزامات و نیازمندی ها، طراحی ساختار، حوزه اقدامات

در این گزارش، به اختصار ملاحظات سیاست گذاری در ایجاد مراکز تعالی تشریح می گردد. این ملاحظات در دو بخش ارائه می شود. بخش اول شامل «الزامات مرتبط با طراحی ساختار و روابط مراکز تعالی» و بخش دوم «الزامات مرتبط با شرح وظایف و حوزه های ورود» این مراکز در زنجیره تولیدات صنعتی و خدماتی کشور است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir