تاریخ:
1401
مجری:
افسانه شفیعی, محمد رضایی‌پور, احمد موسایی, احمد تشکینی, شهاب جنائي, مرتضي عبادالله, هدیه وجدانی طهرانی, پریسا یعقوبی منظری, سعيده هوشمندگهر , بهروز دینی, محسن کشاورز, سيد محمد تقوي, علی سلیم, فریباسادات میرسلطانی, الهام پیروز, مصطفی محمدی, محمد راستی, میثم بشیری, مجيد جليلي, سميه نعمت الهي
کلیدواژه ها:
آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، مکان‌یابی صنعتی

شناسایی پتانسیل‌های بالقوه صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک استان- شهرستان و یا شناسایی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری مناطق مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین و در ادامه تعریف پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی تولید و تجارت به تفکیک استان- شهرستان دلیل اصلی تدوین پیشنهادیه با عنوان «شناسایی طرح‏های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی- شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین» است. بر این اساس بررسی و تحلیل مبانی نظری آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تحلیل تجارت کشورهای منتخب در 2 گام نخست تعریف شده است. در ادامه شناسایی وتحلیل وضع موجود ساختار و سازمان فضایی بخش صنعت، معدن و تجارت استان‏-شهرستان به عنوان گام سوم طرح تعریف و انجام شد. در گام چهارم مبتنی بر اسناد مصوب آمایش سرزمین و نظرسنجی و راستی آزمایی از خبرگان و ذی‌نفعان استان ها، وضع مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری استان-شهرستان‌های کشور ترسیم شد. در ادامه نیاز است به بعد سوم آمایش سرزمین یعنی مشخص نمودن نوع اشتغال و فعالیت انسان در مناطق پرداخته شود. در این بخش بر اساس روند یک دهه اخیر تعداد جمعیت، سطح مشارکت، نرخ بیکاری، جمعیت شهرستان‌های کشور تا افق 5 ساله پیش‌بینی و بر اساس آمار سوابق نوع اشتغال مناطق(کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) هدفگذاری اشتغال و تعداد شغل بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها طی 4 سال آتی با هدف توسعه متوازن و متناسب با ملاحظات آمایش سرزمین مشخص شد. در گام هفتم پروژه های نیمه تمام، راکد صنعتی و معدنی، واحدهای زیر ظرفیت، پروژهای ایجادی و زیرساختی با هدف نیل به اهداف اشتغال شهرستان ها شناسایی و طی کارگروه استانی، راستی آزمایی و صحه‌گذاری شد. در گام هشتم اسناد شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی و شهرستانی تدوین شد. در گام نهم شهرستان های کشور بر اساس شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین مصوبات قانونی منطقه بندی شد. در گام دهم و نهایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت، معدن و تجارت مناطق طراحی و دستورالعمل‌های مربوطه تدوین شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir