تاریخ:
1401/06/28
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
سیاست اعتباری - سرمایه گذاری - تشویق سرمایه گذاری - جذب سرمایه گذاری - رشد اقتصادی- صنعت - معدن


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir