تاریخ:
مهر 1401
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تایر، صنعت تایر سواری، ناوگان حمل‌ونقل

تایر کالایی مصرفی و به لحاظ جایگاهش در ناوگان حمل‌ونقل، کالایی استراتژیک به‌شمار می‌رود. باتوجه به رشد تولید خودرو در کشور تا سال ۱۴۰۴ که همپای رشد تولید ناخالص داخلی است، میزان خودروهای درحال حرکت به سه برابر افزایش خواهد یافت که این موضوع اهمیت رسیدگی به رشد و توسعه صنعت تایر در کشور را به‌عنوان یکی از پایه‌های ناوگان حمل‌ونقل، بیش از پیش نمایان می‌کند. در گزارش حاضر موارد مهمی نظیر بررســی میزان تولید تایرهای ســواری در کشــور در سال های اخیر، مصرف و نیاز بازار داخلی تایرهای ســواری در ســال های اخیر، واردات بی رویه و صادرات تایرهای سواری در سال های اخیر، مسائل و چالش های پیش روی صنعت تایر سواری در ایران و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از این چالش ها مورد توجه قرار گرفته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir