تاریخ:
1401
مجری:
غلامرضا عینی
کلیدواژه ها:
: لجستیک و زنجیره تامین-BPMS-هزینه های لجستیکی-برنامه ریزی حمل و نقل-مدیریت فرآیند

این طرح در دو بخش اصلی از زنجیره تامین یعنی طراحی سیستم های اطلاعاتی و برنامه ریزی حمل و نقل بنا نهاده شده است لذا دستاوردهای این پروژه، ارائه راهکارهایی به منظور مدیریت کاهش هزینه¬های حمل و نقل و مدیریت فرآیند سیستم ها می باشد. بدین منظور در ابتدا کلیاتی در ارتباط با موضوع تحقیق و نیز گزارش شناخت وضعیت موجود لجستیک در حمل و نقل و سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین گندم، آرد و نان در شرکت بازرگانی دولتی ایران و مقایسه تطبیقی با دو کشور چین و کره جنوبی ارائه شده و سپس بر مبنای متدلوژی تحقیق و با استفاده از مدل هایی مانند BPMSو SWOT به بررسی و ارزیابی فرایندهای لجستیک و تحلیل شکاف و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها در مدیریت کاهش هزینه های لجستیک زنجیره پرداخته شده است. و در پایان خروج این پروژه در دو بخش قابل بیان می باشد: بخش اول مربوط به اصلاح فرآیند های لجستیکی در زنجیره تامین گندم و آرد که خروجی این بخش همزمان در سامانه در حال اصلاح می باشد. و دومین بخش ارائه راهکارهایی جهت بهبود سیستم های اطلاعاتی و لجستیکی که در قالب 6 راهبرد و 27 عنوان در موضوعات سیستم های اطلاعاتی و حمل و نقل ارائه گردیده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir