تاریخ:
1393/11/09
نویسنده:
بهاره عریانی
کلیدواژه ها:
آینده ممکن؛ آینده باورکردنی؛ آینده محتمل؛ آینده مطلوب؛ آینده پژوهی

مقاله حاضر با هدف تبیین کلیاتی پیرامون آینده پژوهی تدوین شده است. نگاهی به تعریف انواع آینده بالقوه و آینده پژوهی نشان از تکامل این تعاریف طی زمان دارد؛ به نحویکه، در ابتدا آینده پژوهی تنها دربردارندة آینده ممکن و محتمل بود اما به مرور زمان دامنة آینده پژوهی به آینده مطلوب نیز گسترش یافته است. متناسب با تعاریف آینده پژوهی 4 سطح برای آن قابل تصور است که در یک سمت طیف آینده پژوهی عامه پسند (ساده و ابتدایی) و در سمت دیگر آن آینده پژوهی معرفت شناسانه (مفهومی عمیق و پیچیده) قرار دارد. روشهای آینده پژوهی برحسب هدف در دو گروه ارزشی و اکتشافی و به لحاظ تکنیک مورد استفاده در سه گروه کمّی، شبه کمّی و کیفی جای میگیرند. در اجرای آینده پژوهی، اغلب ترکیبی از روشها مورد استفاده قرار میگیرد که زمان، منابع مالی مورد نیاز و اهداف اجرا از جمله عوامل کلیدی در انتخاب روش بهشمار میروند. اجرای برنامة آینده پژوهی ایدهآل مستلزم طی چهار مرحلة اصلی است که هر یک از آنها مشتمل بر یک گام شناسایی یک گام انتخاب میباشند. مرحلة اول تعیین چارچوب سازمان و الگوی مفهومی؛ مرحلة دوم تعیین عوامل کلیدی؛ مرحلة سوم تهیة سناریوها و مرحلة چهارم انتشار نتایج و ارائه راهبرد مشخص.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir