تاریخ:
آبان 1400
نویسنده:
مهدی رضائی
کلیدواژه ها:
صادراتی، لاستکی، ارزش افزوده، زنجیره ارزش جهانی، واردات

در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) آن بخش از ارزش صادرات محصولات لحاظ می‌شود که حاصل کار عوامل تولید داخل باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، محتوای واردات محصولات به‌طور مستقیم در شاخص GDP محاسبه نمی‌شوند. ازاین‌رو در استراتژی توسعه صنعتی، با هدف کاهش محتوی وارداتی صادرات، هم ارتقای زنجیره‌های ارزش تولید با اتکا به توانمندی‌های داخلی (به منظور افزایش سهم عوامل و نهاده‌های داخلی) و هم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی (به منظور دسترسی مستمر به بازارهای صادراتی گسترده‌تر) مورد توجه قرار می‌گیرد. شناسایی محتوای واردات صنایع مختلف و همچنین سهم ارزش‌افزوده صادرات آن‌ها می توان به برنامه‌ریزی برای ارتقای زنجیره‌های ارزش تولید صنایع و همچنین حضور در حلقه‌های بالاتر زنجیره‌های ارزش جهانی صنایع کمک نماید؛ بنابراین ضروری است که اهتمام و برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش سهم عوامل و نهاده‌های داخلی در خلق ارزش‌افزوده محصولات نهایی صادراتی صورت پذیرد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir